AVÍS LEGAL

Dades identificatives del titular del web

En compliment del deure d'informació estipulat a l'article 10 de la Llei 34/2002 d' 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular de la página web www.habitatgecardona.cat és l’Ajuntament de Cardona (Oficina Local d’Habitatge) i les seves dades d’identificació són les següents:

CIF: P-0804600-E
Adreça: Plaça de la Fira, número 1
CP: 08261
Població: Cardona
Correu electrònic: habitatge@cardona.cat

L’accés i / o ús del lloc web està supeditat a les condicions que s’expressen a continuació, així com a la legislació vigent i atribueix a qui accedeix i / o utilitza el Lloc Web la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari” o els “Usuaris”).
En accedir i / o utilitzar el Lloc Web, l’Usuari accepta plenament i sense reserves ni limitacions totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en la Política de Privadesa, en la versió publicada per l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Cardona en el moment en què el usuari accedeix al Lloc Web.

Condicions d'ús

La utilització de www.cardonahabitatge.cat atorga la condició d'Usuari de la página web, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. En cas de no acceptar el present Avís Legal, l’Usuari haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el Lloc Web, i ha de abandonar-immediatament.

L’usuari del lloc web ha de tenir en compte que els Continguts oferts per l’Oficina Local d’Habitatge poden no ser exactes o no estar actualitzats. L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Cardona es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, així com de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’ús i accés a la mateixa . En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web.

A través de www.cardonahabitatge.cat, l’Oficina Local d'Habitatge facilita a l'Usuari l'accés i utilització de diversos continguts publicats a Internet per l’Oficina Local d'Habitatge o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.cardonahabitatge.cat i els continguts conforme a la legislació vigent, l'Avís Legal i qualsevol altre avís o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d'aquest mateix Avís Legal o en qualsevol lloc dels continguts que conformen la página www.cardonahabitatge.cat, com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats. En aquests termes, l'Usuari s'obliga i compromet a NO emprar qualsevol dels continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts magatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractats per Oficina Local d'Habitatge, d'un altre usuari o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

L'Usuari s'obliga i compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material que formi part de ww.cardonahabitatge.cat, com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de www.cardonahabitatge.cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit. Així mateix, conforme a tot l’expressat, l'Usuari no podrà:

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita de l’Oficina Local d'Habitatge de l’Ajuntament de Cardona, que és titular d'aquests drets, o bé que estigui legalment permès.

- Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de l’Oficina Local d'Habitatge o dels seus titulars, de les empremptes i/o identificadors digitals, marques d'aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

L'Usuari s'abstindrà d'obtenir i d'intentar accedir als continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició per aquesta finalitat, o s'hagin indicat per aquest fi en les pàgines web on es trobin els continguts, o en general, els que s'emprin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització de la web www.cardonahabitatge.cat, i/o dels continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a www.cardonahabitatge.cat són propietat de l’Oficina Local d'Habitatge de l’Ajuntament de Cardona o, si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s en cap cas que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts doni a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari, com tampoc cap dret d’explotació que existeixin o puguin existir sobre aquests continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de l’Oficina Local d'Habitatge, o de tercers en el seu cas. Per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de Oficina Local d'Habitatge o de tercers a qui se’ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de l’Oficina Local d'Habitatge o de tercers inclosos en www.cardonahabitatge.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Disponibilitat de www.cardonahabitatge.cat

L’Oficina Local d'Habitatge no garanteix la inexistència d'interrupcions o errades en l’accés a www.cardonahabitatge.cat, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que realitzarà els corresponents esforços per intentar evitar-los, arranjar-los o actualitzar-los. Per tant, l’Oficina Local d'Habitatge no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l'Usuari provocats per errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’Oficina Local d'Habitatge exclou, excepte les contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de www.cardonahabitatge.cat i dels seus continguts, de l’incompliment de l’expectativa d’utilitat que l'USUARI hagués pogut atribuir a www.cardonahabitatge.cat i als continguts.

La funció dels hiperenllaços que apareguin en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l'Usuari sobre l’existència d’altres Web que tenen informació sobre la matèria. Aquests hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

L’Oficina Local d'Habitatge no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels Hiperenllaços ni del resultat dels mateixos, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu.

L'accés a www.cardonahabitatge.cat no implica l'obligació per part de l’Oficina Local d'Habitatge de controlar l'absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats, pel que Oficina Local d'Habitatge no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei de www.cardonahabitatge.cat, ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de l'Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l'Usuari emprat per la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La prestació del servei de www.cardonahabitatge.cat i dels Continguts té, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, Oficina Local d'Habitatge, podrá modificar qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan sigui possible, l’Oficina Local d'Habitatge advertirà prèviament l'acabament o suspensió de www.cardonahabitatge.cat.

Qualitat de www.cardonahabitatge.cat

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través de www.cardonahabitatge.cat, l’Oficina Local d'Habitatge posa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts. La informació de les pàgines d’aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.  

Limitació de responsabilitat

L’Oficina Local d'Habitatge no assumeix cap responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics de www.cardonahabitatge.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.  

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de l’Oficina Local d'Habitatge a l'Usuari efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

Jurisdicció

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic habitatge@cardona.cat