PER A PROPIETARIS

Quins beneficis tindràs
com a propietari?

01

Localització dels llogaters entre els sol·licitants inscrits a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

02

Tramitació gratuïta, gestió i supervisió del contracte de lloguer.

03

Tramitació gratuïta de les garanties següents regulades en l’article 18 del Decret 75/2014 de 27 de maig, del Pla per al dret a l’Habitatge:

• Assegurança del cobrament de les rendes, mitjançant el sistema Avalloguer.
• Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
• Assegurança per garantir la defensa jurídica que sigui necessària en el cas d’impagaments.

04

Gestió i resolució de qualsevol conflicte que es derivi de la relació contractual.


05

Sol·licitud d’ajuts municipals per a la rehabilitació d’habitatges inscrits a la Borsa.

Subvencions per a propietaris

SUBVENCIONS PER A L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LES CONDICIONS D’HABITABILITAT, I ACCESSIBILITAT D’HABITATGES BUITS PER ADSCRIURE’LS A LA BORSA D’HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA

Es tracta de subvencions que atorga l’Ajuntament a través de l’Oficina Local d’Habitatge de Cardona, destinades a promoure les obres de rehabilitació necessàries per adequar habitatges buits del parc privat d’habitatges de Cardona per tal de poder-los destinar a lloguer mitjançant el Programa de Borsa d’Habitatge Social de l’Ajuntament de Cardona.

La quantia de la subvenció es fixarà per a cada sol·licitud en l’acord de concessió i serà d’un màxim d’un 50% del pressupost protegible amb un import màxim de 3.000 euros.

Els ajuts s’han de destinar a obres de rehabilitació o reparació que no hagin estat iniciades abans de la sol.licitud de la subvenció.

Són subvencions anuals. El termini per presentar-les es de l’1 de gener al 30 de novembre i, es poden presentar a l’Oficina Local d’Habitatge o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Descàrregues:

Annex 1

Annex 2

Annex 3

AJUT PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis.

L’Ajuntament informa que ja estan disponibles les sol·licituds per la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis, amb l’objectiu de realitzar actuacions en edificis existents, millorant la qualificació energètica de l’edifici i assolir una reducció del consum d’energia final.