NOTÍCIES

Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

14/06/2022
Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

Destinataris:
Propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.
Dotació:
58,5 milions d’euros en diversos exercicis.
Requisits:
La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
La inversió mínima és de 1.000 euros/habitatge.
Subvenció del 40%, amb una subvenció màxima de 3.000 euros/habitatge.

El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2022 és a partir del 7 de juny fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons.
Adjuntem el link per sol.licitar la subvenció:
https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=&moda=2