NOTÍCIES

Oberta la convocatòria d'ajuts de lloguer per a persones majors de 65 anys

11/03/2022
El termini de presentació de sol·licitud es pot fer fins al 30 d'abril de 2022

L’Ajuntament informa que ja estan disponibles les sol·licituds per la convocatòria d’ajuts per al pagament de lloguer per a persones majors de 65 anys, amb l’objectiu de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. Les persones que vulguin presentar la sol·licitud presencialment han de demanar cita prèvia a través del 93 693 03 56 o demanant hora a Serveis Socials de Cardona, al telèfon 93 869 21 47. Per a més informació sobre la documentació i els procediments a seguir, premeu a l’enllaç.  

Requisits
1. Tenir la residència legal a Catalunya
2. Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria
3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, podeu consultar la taula en aquest enllaç, on heu de cercar la taula corresponent.
4. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
5. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
- Demarcació de Barcelona: 550 euros.
- Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya
6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
8. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)