NOTÍCIES

Nous ajuts per l'arranjament d'habitatges de persones grans i persones amb diversitat funcional

21/01/2021
Les sol·licituds es poden fer des d’avui, 21 de gener, i fins el proper 29 de gener a les 14:00h

El Programa d'Arranjament d'Habitatges municipal té la finalitat de promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb diversitat funcional, garantint les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat o eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions.

Les subvencions s’atorgaran en forma d’arranjaments i/o ajudes tècniques consistents en obres a realitzar en els domicilis de les persones beneficiàries. L’import mig per intervenció no podrà excedir els 2.100 euros

Persones beneficiàries de les subvencions

· Persones empadronades a Cardona de 65 anys o més, preferentment amb discapacitat igual o superior al 33% (segons certificat de discapacitat de l’ICASS de la Generalitat de Catalunya) o en situació de dependència, grau de dependència reconegut segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (grau I, II o III) o en situació de vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una altra persona gran o es troben en situació de fragilitat per qüestions d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal o insuficiència de recursos econòmics.

· Persones empadronades a Cardona més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

· Persones empadronades a Cardona menors de 65 anys amb necessitats especials per desenvolupar les activitats de la vida diària a la llar en relació a la seva capacitat física o psíquica

Presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 21 de gener de 2021 i acabarà el dia 29 de gener de 2021 a les 14:00 hores. Les sol·licituds s'han de formular mitjançant els impresos normalitzats que es podran obtenir en aquesta mateixa notícia (documents adjunts), i a l’Oficina de Serveis socials, i a l’hora de la presentació cal adjuntar-hi la documentació requerida. Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran en el termini fixat en la convocatòria, complimentant el formulari adjunt a la notícia, i es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica (https://cardona.eadministracio.cat) o presencialment a les Oficines de Serveis Socials (Centre Cívic, plaça de la Fira, s/n de Cardona).

L'habitatge objecte de les actuacions ha de ser el domicili habitual de la persona beneficiària i on estigui empadronada. Per més informació podeu trucar al 938692147 (Serveis Socials Bàsics de Cardona).